summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorBill Yi <byi@google.com>2017-02-02 21:06:52 -0800
committerBill Yi <byi@google.com>2017-02-02 21:06:52 -0800
commite1dbf0e2600ab6c7f5cc47621d85d0c38a27f5ff (patch)
tree96f62d2e27c8a755c75968a912254dd16aa325b5
parent999ec243385de47f0d75bd493411de6dda33711e (diff)
downloadandroid_packages_apps_PackageInstaller-e1dbf0e2600ab6c7f5cc47621d85d0c38a27f5ff.zip
android_packages_apps_PackageInstaller-e1dbf0e2600ab6c7f5cc47621d85d0c38a27f5ff.tar.gz
android_packages_apps_PackageInstaller-e1dbf0e2600ab6c7f5cc47621d85d0c38a27f5ff.tar.bz2
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: Ia5fe61f4c5d9a846f69eaece6d0bf26362a48ddb Auto-generated-cl: translation import
-rw-r--r--res/values-b+sr+Latn/strings.xml2
-rw-r--r--res/values-es-rUS/strings.xml2
-rw-r--r--res/values-hy-rAM/strings.xml16
-rw-r--r--res/values-nl/strings.xml18
-rw-r--r--res/values-sr/strings.xml2
-rw-r--r--res/values-uz-rUZ/strings.xml2
6 files changed, 21 insertions, 21 deletions
diff --git a/res/values-b+sr+Latn/strings.xml b/res/values-b+sr+Latn/strings.xml
index 70c664d..42455ce 100644
--- a/res/values-b+sr+Latn/strings.xml
+++ b/res/values-b+sr+Latn/strings.xml
@@ -86,7 +86,7 @@
<string name="grant_dialog_button_deny" msgid="2176510645406614340">"Odbaci"</string>
<string name="grant_dialog_button_deny_anyway" msgid="847960499284125250">"Ipak odbij"</string>
<string name="current_permission_template" msgid="6378304249516652817">"<xliff:g id="CURRENT_PERMISSION_INDEX">%1$s</xliff:g>. od <xliff:g id="PERMISSION_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
- <string name="permission_warning_template" msgid="7332275268559121742">"Želite li da dozvolite da &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; obavi sledeću radnju: <xliff:g id="ACTION">%2$s</xliff:g>?"</string>
+ <string name="permission_warning_template" msgid="7332275268559121742">"Želite li da dozvolite da &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; <xliff:g id="ACTION">%2$s</xliff:g>?"</string>
<string name="grant_dialog_button_allow" msgid="4616529495342337095">"Dozvoli"</string>
<string name="app_permissions_breadcrumb" msgid="3390836200791539264">"Aplikacije"</string>
<string name="app_permissions" msgid="3146758905824597178">"Dozvole za aplikacije"</string>
diff --git a/res/values-es-rUS/strings.xml b/res/values-es-rUS/strings.xml
index 894f1c7..fedbe45 100644
--- a/res/values-es-rUS/strings.xml
+++ b/res/values-es-rUS/strings.xml
@@ -86,7 +86,7 @@
<string name="grant_dialog_button_deny" msgid="2176510645406614340">"Rechazar"</string>
<string name="grant_dialog_button_deny_anyway" msgid="847960499284125250">"Denegar de todos modos"</string>
<string name="current_permission_template" msgid="6378304249516652817">"<xliff:g id="CURRENT_PERMISSION_INDEX">%1$s</xliff:g> de <xliff:g id="PERMISSION_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
- <string name="permission_warning_template" msgid="7332275268559121742">"¿Permitir que la &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; realice la siguiente acción: <xliff:g id="ACTION">%2$s</xliff:g>?"</string>
+ <string name="permission_warning_template" msgid="7332275268559121742">"¿Quieres que &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; realice la siguiente acción: <xliff:g id="ACTION">%2$s</xliff:g>?"</string>
<string name="grant_dialog_button_allow" msgid="4616529495342337095">"Permitir"</string>
<string name="app_permissions_breadcrumb" msgid="3390836200791539264">"Aplicaciones"</string>
<string name="app_permissions" msgid="3146758905824597178">"Permisos de aplicaciones"</string>
diff --git a/res/values-hy-rAM/strings.xml b/res/values-hy-rAM/strings.xml
index 0140b66..8b892d6 100644
--- a/res/values-hy-rAM/strings.xml
+++ b/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -50,8 +50,8 @@
<string name="settings" msgid="6743583734099755409">"Կարգավորումներ"</string>
<string name="manage_applications" msgid="4033876279091996596">"Կառավարել հավելվածները"</string>
<string name="dlg_app_replacement_title" msgid="1232230739563820951">"Փոխարինե՞լ հավելվածը:"</string>
- <string name="dlg_app_replacement_statement" msgid="2992911899989907492">"Ծրագիրը, որը դուք տեղադրում եք, կփոխարինի մեկ այլ ծրագրի:\n\nՁեր բոլոր նախկին օգտվողի տվյալները կպահվեն:"</string>
- <string name="dlg_sys_app_replacement_statement" msgid="1900046590819605929">"Սա համակարգային ծրագիր է:\n\nՁեր բոլոր նախկին օգտվողի տվյալները կպահվեն:"</string>
+ <string name="dlg_app_replacement_statement" msgid="2992911899989907492">"Ծրագիրը, որը դուք տեղադրում եք, կփոխարինի մեկ այլ ծրագրի:\n\nՁեր բոլոր նախկին օգտատիրոջ տվյալները կպահվեն:"</string>
+ <string name="dlg_sys_app_replacement_statement" msgid="1900046590819605929">"Սա համակարգային ծրագիր է:\n\nՁեր բոլոր նախկին օգտատիրոջ տվյալները կպահվեն:"</string>
<string name="out_of_space_dlg_title" msgid="7843674437613797326">"Տարածքից դուրս"</string>
<string name="out_of_space_dlg_text" msgid="4774775404294282216">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ը չհաջողվեց տեղադրել: Ազատեք որոշակի տարածք և կրկին փորձեք:"</string>
<string name="dlg_ok" msgid="6944357727705699232">"Լավ"</string>
@@ -61,20 +61,20 @@
<string name="uninstall_update_title" msgid="4146940097553335390">"Ապատեղադրել թարմացումը"</string>
<string name="uninstall_activity_text" msgid="6680688689803932550">"<xliff:g id="ACTIVITY_NAME">%1$s</xliff:g>-ը հետևյալ հավելվածի մասն է`"</string>
<string name="uninstall_application_text" msgid="6691975835951187030">"Ցանկանու՞մ եք ապատեղադրել այս ծրագիրը:"</string>
- <string name="uninstall_application_text_all_users" msgid="5574704453233525222">"Ցանկանու՞մ եք ապատեղադրել այս հավելվածը "<b>"բոլոր"</b>" օգտվողների համար: Հավելվածը և դրա տվյալները կհեռացվեն սարքի "<b>"բոլոր"</b>" օգտվողներից:"</string>
- <string name="uninstall_application_text_user" msgid="8766882355635485733">"Ցանկանում եք ապատեղադրե՞լ այս ծրագիրը <xliff:g id="USERNAME">%1$s</xliff:g> օգտվողի համար:"</string>
+ <string name="uninstall_application_text_all_users" msgid="5574704453233525222">"Ցանկանու՞մ եք ապատեղադրել այս հավելվածը "<b>"բոլոր"</b>" օգտատերերի համար: Հավելվածը և դրա տվյալները կհեռացվեն սարքի "<b>"բոլոր"</b>" օգտատերերից:"</string>
+ <string name="uninstall_application_text_user" msgid="8766882355635485733">"Ցանկանում եք ապատեղադրե՞լ այս ծրագիրը <xliff:g id="USERNAME">%1$s</xliff:g> օգտատիրոջ համար:"</string>
<string name="uninstall_update_text" msgid="1394549691152728409">"Փոխարինե՞լ այս հավելվածը գործարանային տարբերակով: Բոլոր տվյալները կհեռացվեն:"</string>
- <string name="uninstall_update_text_multiuser" msgid="2083665452990861991">"Փոխարինե՞լ այս հավելվածը գործարանային տարբերակով: Բոլոր տվյալները կհեռացվեն: Դա վերաբերում է այս սարքի բոլոր օգտվողներին, այդ թվում նաև աշխատանքային պրոֆիլներ ունեցողներին:"</string>
+ <string name="uninstall_update_text_multiuser" msgid="2083665452990861991">"Փոխարինե՞լ այս հավելվածը գործարանային տարբերակով: Բոլոր տվյալները կհեռացվեն: Դա վերաբերում է այս սարքի բոլոր օգտատերերին, այդ թվում նաև աշխատանքային պրոֆիլներ ունեցողներին:"</string>
<string name="uninstalling" msgid="5556217435895938250">"Ապատեղադրում է..."</string>
<string name="uninstall_done" msgid="3792487853420281888">"Ապատեղադրումը ավարտված է:"</string>
<string name="uninstall_failed" msgid="631122574306299512">"Ապատեղադրումն անհաջող է:"</string>
<string name="uninstall_failed_device_policy_manager" msgid="3493789239037852035">"Հնարավոր չէ ապատեղադրել, քանի որ այս փաթեթն ակտիվ սարքի ադմինիստրատոր է:"</string>
- <string name="uninstall_failed_device_policy_manager_of_user" msgid="4466062391552204291">"Հնարավոր չէ ապատեղադրել, քանի որ այս փաթեթը ակտիվ սարքի ադմինիստրատոր է <xliff:g id="USERNAME">%1$s</xliff:g> օգտվողի համար:"</string>
- <string name="uninstall_all_blocked_profile_owner" msgid="3544933038594382346">"Այս հավելվածն անհրաժեշտ է որոշ օգտվողների կամ պրոֆիլների համար և մնացածի մոտ հեռացվել է"</string>
+ <string name="uninstall_failed_device_policy_manager_of_user" msgid="4466062391552204291">"Հնարավոր չէ ապատեղադրել, քանի որ այս փաթեթը ակտիվ սարքի ադմինիստրատոր է <xliff:g id="USERNAME">%1$s</xliff:g> օգտատիրոջ համար:"</string>
+ <string name="uninstall_all_blocked_profile_owner" msgid="3544933038594382346">"Այս հավելվածն անհրաժեշտ է որոշ օգտատերերի կամ պրոֆիլների համար և մնացածի մոտ հեռացվել է"</string>
<string name="uninstall_blocked_profile_owner" msgid="6912141045528994954">"Այս հավելվածն անհրաժեշտ է ձեր պրոֆիլի համար: Այն հնարավոր չէ հեռացնել:"</string>
<string name="uninstall_blocked_device_owner" msgid="7074175526413453063">"Ծրագիրը ձեր սարքի ադմինիստրատորի կողմից նշվել է որպես պարտադիր և չի կարող հեռացվել:"</string>
<string name="manage_device_administrators" msgid="891392489300312370">"Կառավարել սարքի ադմինիստրատորներին"</string>
- <string name="manage_users" msgid="3125018886835668847">"Կառավարել օգտվողներին"</string>
+ <string name="manage_users" msgid="3125018886835668847">"Կառավարել օգտատերերին"</string>
<string name="uninstall_failed_msg" msgid="8969754702803951175">"<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>-ը չհաջողվեց ապատեղադրել:"</string>
<string name="Parse_error_dlg_text" msgid="7623286983621067011">"Փաթեթը վերլուծելիս խնդիր առաջացավ:"</string>
<string name="newPerms" msgid="6039428254474104210">"Նոր"</string>
diff --git a/res/values-nl/strings.xml b/res/values-nl/strings.xml
index b3b3f44..c58c4e7 100644
--- a/res/values-nl/strings.xml
+++ b/res/values-nl/strings.xml
@@ -25,11 +25,11 @@
<string name="unknown" msgid="4742479012767208045">"Onbekend"</string>
<string name="installing" msgid="8613631001631998372">"Installeren..."</string>
<string name="install_done" msgid="3682715442154357097">"App geïnstalleerd."</string>
- <string name="install_confirm_question" msgid="7295206719219043890">"Wilt u deze app installeren? Deze krijgt toegang tot:"</string>
- <string name="install_confirm_question_no_perms" msgid="5918305641302873520">"Wilt u deze app installeren? Hiervoor is geen speciale toegang vereist."</string>
- <string name="install_confirm_question_update" msgid="4624159567361487964">"Wilt u een update voor deze bestaande app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. De bijgewerkte app krijgt toegang tot:"</string>
- <string name="install_confirm_question_update_system" msgid="1302330093676416336">"Wilt u een update van deze ingebouwde app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. De bijgewerkte app krijgt toegang tot:"</string>
- <string name="install_confirm_question_update_no_perms" msgid="4885928136844618944">"Wilt u een update voor deze bestaande app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. Hiervoor is geen speciale toegang vereist."</string>
+ <string name="install_confirm_question" msgid="7295206719219043890">"Wil je deze app installeren? Deze krijgt toegang tot:"</string>
+ <string name="install_confirm_question_no_perms" msgid="5918305641302873520">"Wil je deze app installeren? Hiervoor is geen speciale toegang vereist."</string>
+ <string name="install_confirm_question_update" msgid="4624159567361487964">"Wil je een update voor deze bestaande app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. De bijgewerkte app krijgt toegang tot:"</string>
+ <string name="install_confirm_question_update_system" msgid="1302330093676416336">"Wil je een update van deze ingebouwde app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. De bijgewerkte app krijgt toegang tot:"</string>
+ <string name="install_confirm_question_update_no_perms" msgid="4885928136844618944">"Wil je een update voor deze bestaande app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. Hiervoor is geen speciale toegang vereist."</string>
<string name="install_confirm_question_update_system_no_perms" msgid="7676593512694724374">"Wil je een update voor deze ingebouwde app installeren? Je huidige gegevens gaan niet verloren. Hiervoor is geen speciale toegang vereist."</string>
<string name="install_failed" msgid="6579998651498970899">"App niet geïnstalleerd."</string>
<string name="install_failed_blocked" msgid="1606870930588770025">"De installatie van het pakket is geblokkeerd."</string>
@@ -60,9 +60,9 @@
<string name="uninstall_application_title" msgid="1860074100811653963">"App verwijderen"</string>
<string name="uninstall_update_title" msgid="4146940097553335390">"Update verwijderen"</string>
<string name="uninstall_activity_text" msgid="6680688689803932550">"<xliff:g id="ACTIVITY_NAME">%1$s</xliff:g> maakt deel uit van de volgende app:"</string>
- <string name="uninstall_application_text" msgid="6691975835951187030">"Wilt u deze app verwijderen?"</string>
- <string name="uninstall_application_text_all_users" msgid="5574704453233525222">"Wilt u deze app verwijderen voor "<b>"alle"</b>" gebruikers? Deze app en de gegevens ervan worden verwijderd voor "<b>"alle"</b>" gebruikers van het apparaat."</string>
- <string name="uninstall_application_text_user" msgid="8766882355635485733">"Wilt u deze app verwijderen voor de gebruiker <xliff:g id="USERNAME">%1$s</xliff:g>?"</string>
+ <string name="uninstall_application_text" msgid="6691975835951187030">"Wil je deze app verwijderen?"</string>
+ <string name="uninstall_application_text_all_users" msgid="5574704453233525222">"Wil je deze app verwijderen voor "<b>"alle"</b>" gebruikers? Deze app en de gegevens ervan worden verwijderd voor "<b>"alle"</b>" gebruikers van het apparaat."</string>
+ <string name="uninstall_application_text_user" msgid="8766882355635485733">"Wil je deze app verwijderen voor de gebruiker <xliff:g id="USERNAME">%1$s</xliff:g>?"</string>
<string name="uninstall_update_text" msgid="1394549691152728409">"Deze app vervangen door de fabrieksversie? Alle gegevens worden verwijderd."</string>
<string name="uninstall_update_text_multiuser" msgid="2083665452990861991">"Deze app vervangen door de fabrieksversie? Alle gegevens worden verwijderd. Dit geldt voor alle gebruikers van het apparaat, dus ook voor gebruikers met een werkprofiel."</string>
<string name="uninstalling" msgid="5556217435895938250">"Verwijderen..."</string>
@@ -82,7 +82,7 @@
<string name="privacyPerms" msgid="1850527049572617">"Privacy"</string>
<string name="devicePerms" msgid="6733560207731294504">"Apparaattoegang"</string>
<string name="no_new_perms" msgid="6657813692169565975">"Voor deze update zijn geen nieuwe machtigingen vereist."</string>
- <string name="grant_confirm_question" msgid="4690289297029223742">"Wilt u de volgende machtigingen verlenen? Hiermee kan toegang worden verkregen tot:"</string>
+ <string name="grant_confirm_question" msgid="4690289297029223742">"Wil je de volgende machtigingen verlenen? Hiermee kan toegang worden verkregen tot:"</string>
<string name="grant_dialog_button_deny" msgid="2176510645406614340">"Weigeren"</string>
<string name="grant_dialog_button_deny_anyway" msgid="847960499284125250">"Toch weigeren"</string>
<string name="current_permission_template" msgid="6378304249516652817">"<xliff:g id="CURRENT_PERMISSION_INDEX">%1$s</xliff:g> van <xliff:g id="PERMISSION_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
diff --git a/res/values-sr/strings.xml b/res/values-sr/strings.xml
index 895b417..5c7c5fa 100644
--- a/res/values-sr/strings.xml
+++ b/res/values-sr/strings.xml
@@ -86,7 +86,7 @@
<string name="grant_dialog_button_deny" msgid="2176510645406614340">"Одбаци"</string>
<string name="grant_dialog_button_deny_anyway" msgid="847960499284125250">"Ипак одбиј"</string>
<string name="current_permission_template" msgid="6378304249516652817">"<xliff:g id="CURRENT_PERMISSION_INDEX">%1$s</xliff:g>. од <xliff:g id="PERMISSION_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
- <string name="permission_warning_template" msgid="7332275268559121742">"Желите ли да дозволите да &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; обави следећу радњу: <xliff:g id="ACTION">%2$s</xliff:g>?"</string>
+ <string name="permission_warning_template" msgid="7332275268559121742">"Желите ли да дозволите да &lt;b&gt;<xliff:g id="APP_NAME">%1$s</xliff:g>&lt;/b&gt; <xliff:g id="ACTION">%2$s</xliff:g>?"</string>
<string name="grant_dialog_button_allow" msgid="4616529495342337095">"Дозволи"</string>
<string name="app_permissions_breadcrumb" msgid="3390836200791539264">"Апликације"</string>
<string name="app_permissions" msgid="3146758905824597178">"Дозволе за апликације"</string>
diff --git a/res/values-uz-rUZ/strings.xml b/res/values-uz-rUZ/strings.xml
index 081a3d3..75a08ee 100644
--- a/res/values-uz-rUZ/strings.xml
+++ b/res/values-uz-rUZ/strings.xml
@@ -112,7 +112,7 @@
<string name="all_permissions" msgid="5156669007784613042">"Barcha ruxsatnomalar"</string>
<string name="other_permissions" msgid="2016192512386091933">"Ilovaning boshqa imkoniyatlari"</string>
<string name="permission_request_title" msgid="1204446718549121199">"Ruxsatnoma so‘rovi"</string>
- <string name="screen_overlay_title" msgid="3021729846864038529">"Ekran ustidan ochiladigan ilova aniqlandi"</string>
+ <string name="screen_overlay_title" msgid="3021729846864038529">"Boshqa oynalar ustidan ochiladigan ilova aniqlandi"</string>
<string name="screen_overlay_message" msgid="2141944461571677331">"Bu ruxsatnoma parametrini o‘zgartirish uchun avval Sozlamalar &gt; Ilovalar bo‘limidan ekran ustidan ochilish funksiyasini o‘chirib qo‘ying"</string>
<string name="screen_overlay_button" msgid="4344544843349937743">"Sozlamalarni ochish"</string>
<string name="wear_not_allowed_dlg_title" msgid="8104666773577525713">"Android Wear"</string>