summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi/strings.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorEric Fischer <enf@google.com>2010-12-23 14:38:17 -0800
committerEric Fischer <enf@google.com>2010-12-23 14:38:17 -0800
commitdc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde (patch)
treed3715c54ca5156824f164a0720ee15627d66b970 /res/values-vi/strings.xml
parent6bf8b8d183ef3fa118ad9fb8eb35c2ee101e46a1 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-dc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-dc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde.tar.bz2
android_packages_providers_DownloadProvider-dc869afe6841a03b5fcc4d19127d82b317d69cde.zip
Import revised translations.
Change-Id: I2031a68f02f7e5fcd8702b1184e01c381cdc40fe
Diffstat (limited to 'res/values-vi/strings.xml')
-rw-r--r--res/values-vi/strings.xml44
1 files changed, 15 insertions, 29 deletions
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index 87277042..1a8596c2 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -23,40 +23,26 @@
<string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Cho phép ứng dụng truy cập chức năng nâng cao của trình quản lý tải xuống. Các ứng dụng độc hại có thể sử dụng quyền này để làm hỏng nội dung tải xuống và truy cập thông tin cá nhân."</string>
<string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Gửi thông báo tải xuống."</string>
<string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Cho phép ứng dụng gửi thông báo về nội dung tải xuống đã hoàn tất. Các ứng dụng độc hại có thể sử dụng quyền này để gây nhầm lẫn cho các ứng dụng khác tải xuống tệp."</string>
- <!-- outdated translation 140058400609165726 --> <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Xem tất cả nội dung tải xuống về thẻ SD"</string>
+ <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"Xem t.cả t.xuống trong b.nhớ USB"</string>
<string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"Xem tất cả nội dung tải xuống về thẻ SD"</string>
<string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Cho phép ứng dụng xem tất cả nội dung tải xuống trên thẻ SD, bất kể ứng dụng nào đã tải xuống nội dung đó."</string>
- <!-- no translation found for permlab_downloadCacheNonPurgeable (3069534308882047412) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permdesc_downloadCacheNonPurgeable (1089583021652571424) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permlab_downloadWithoutNotification (8837971946078327262) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permdesc_downloadWithoutNotification (5174806530123417020) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permlab_accessAllDownloads (2436240495424393717) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for permdesc_accessAllDownloads (4575801130424505112) -->
- <skip />
+ <string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"Giữ lại dung lượng trong bộ nhớ cache tải xuống"</string>
+ <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="1089583021652571424">"Cho phép ứng dụng tải xuống tệp vào bộ nhớ cache tải xuống, bộ nhớ này không thể tự động bị xóa khi trình quản lý tải xuống cần thêm dung lượng."</string>
+ <string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"tải xuống tệp không có thông báo"</string>
+ <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="5174806530123417020">"Cho phép ứng dụng tải xuống tệp qua trình quản lý tải xuống mà không hiển thị thông báo tới người dùng."</string>
+ <string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"Truy cập tất cả các bản tải xuống trong hệ thống"</string>
+ <string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="4575801130424505112">"Cho phép ứng dụng xem và sửa đổi mọi bản tải xuống được bắt đầu bởi mọi ứng dụng trong hệ thống."</string>
<string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Không có tiêu đề&gt;"</string>
<string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
<string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" và <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> mục khác"</string>
<string name="notification_download_complete" msgid="840713937779273632">"Tải xuống hoàn tất"</string>
<string name="notification_download_failed" msgid="5343637375905111462">"Tải xuống không thành công"</string>
- <!-- no translation found for notification_need_wifi_for_size (5973127997598540499) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_required_title (1995971416871498179) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_required_body (1675692697446715831) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_recommended_title (7441589306734687400) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_recommended_body (7574517147645381271) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for button_queue_for_wifi (422576726189179221) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for button_cancel_download (2430166148737975604) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for button_start_now (792123674007840864) -->
- <skip />
+ <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="5973127997598540499">"K.thước t.xuống cần Wi-Fi"</string>
+ <string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Bản tải xuống quá lớn so với mạng của nhà cung cấp"</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="1675692697446715831">"Bạn phải sử dụng WiFi để hoàn tất bản tải xuống <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này. "\n\n"Nhấp <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> để bắt đầu bản tải xuống này khi bạn kết nối với mạng WiFi lần sau."</string>
+ <string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Xếp hàng đợi để tải xuống sau?"</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="7574517147645381271">"Bắt đầu bản tải xuống <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này bây giờ có thể rút ngắn tuổi thọ pin và/hoặc có thể gây ra sử dụng quá mức k.nối d.liệu ĐTDĐ của bạn, có thể dẫn đến nhà cung cấp ĐTDĐ tính phí tùy thuộc vào gói d.liệu của bạn."\n\n" Nhấp <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> dưới đây để bắt đầu bản tải xuống này khi bạn k.nối với mạng WiFi lần sau."</string>
+ <string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Hàng đợi"</string>
+ <string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Hủy"</string>
+ <string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Bắt đầu ngay bây giờ"</string>
</resources>