summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi/strings.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorBaligh Uddin <baligh@google.com>2013-08-01 15:21:38 -0700
committerBaligh Uddin <baligh@google.com>2013-08-01 15:21:38 -0700
commitac45035ea083b87a71285b584c439520f28406b0 (patch)
tree23ed3a08e4d4b6826e28c61df8dc7b9f51068ea0 /res/values-vi/strings.xml
parent56a03b18e3691824f8012049466954a668b68ba8 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-ac45035ea083b87a71285b584c439520f28406b0.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-ac45035ea083b87a71285b584c439520f28406b0.tar.bz2
android_packages_providers_DownloadProvider-ac45035ea083b87a71285b584c439520f28406b0.zip
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: I01cd1eefd3eadc99487b5b3bc436671db8f4c3ba Auto-generated-cl: translation import
Diffstat (limited to 'res/values-vi/strings.xml')
-rw-r--r--res/values-vi/strings.xml4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index d73ba6cc..3c992302 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -38,9 +38,9 @@
<string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"Yêu cầu Wi-Fi."</string>
<string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"Đã tạm dừng trong nền."</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"Bản tải xuống quá lớn so với mạng của nhà cung cấp"</string>
- <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Bạn phải sử dụng Wi-Fi để hoàn tất quá trình tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này. "\n\n"Chạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"Bạn phải sử dụng Wi-Fi để hoàn tất quá trình tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này. \n\nChạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
<string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"Xếp hàng đợi để tải xuống sau?"</string>
- <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Việc bắt đầu tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này ngay bây giờ có thể rút ngắn tuổi thọ pin của bạn và/hoặc dẫn đến việc sử dụng quá mức kết nối dữ liệu di động của bạn, điều này có thể dẫn đến việc nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí bạn tùy theo gói dữ liệu của bạn."\n\n" Chạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"Việc bắt đầu tải xuống nội dung có kích thước <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> này ngay bây giờ có thể rút ngắn tuổi thọ pin của bạn và/hoặc dẫn đến việc sử dụng quá mức kết nối dữ liệu di động của bạn, điều này có thể dẫn đến việc nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí bạn tùy theo gói dữ liệu của bạn.\n\n Chạm <xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> để bắt đầu tải xuống nội dung này vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi."</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"Hàng đợi"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"Hủy"</string>
<string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"Bắt đầu ngay bây giờ"</string>