summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-fa
diff options
context:
space:
mode:
authorBaligh Uddin <baligh@google.com>2013-11-04 17:47:31 -0800
committerBaligh Uddin <baligh@google.com>2013-11-04 17:47:31 -0800
commit34f6f70e69b1e272e19a70c01964a122e4d117e7 (patch)
treeae22d5ec608ca53ab0ffefb926efaefebfea5538 /res/values-fa
parent1a0e1c0eddcb835620ef884325f7e4f07e3439f7 (diff)
downloadandroid_packages_providers_DownloadProvider-34f6f70e69b1e272e19a70c01964a122e4d117e7.zip
android_packages_providers_DownloadProvider-34f6f70e69b1e272e19a70c01964a122e4d117e7.tar.gz
android_packages_providers_DownloadProvider-34f6f70e69b1e272e19a70c01964a122e4d117e7.tar.bz2
Import translations. DO NOT MERGE
Change-Id: Iffd5af8620652465c2f67635b33705ecf596746a Auto-generated-cl: translation import
Diffstat (limited to 'res/values-fa')
-rw-r--r--res/values-fa/strings.xml26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/res/values-fa/strings.xml b/res/values-fa/strings.xml
index 7138e07..2586832 100644
--- a/res/values-fa/strings.xml
+++ b/res/values-fa/strings.xml
@@ -17,30 +17,30 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"Download Manager"</string>
- <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"دسترسی به Download Manager."</string>
- <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد تا به download manager دسترسی داشته باشد و از آن برای دانلود فایل‌ها استفاده کند. برنامه‌های مضر می‌توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
- <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"عملکرد Download Manager پیشرفته."</string>
- <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد تا به عملکردهای پیشرفته download manager دسترسی داشته باشد. برنامه‌های مضر می‌توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
+ <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"‏دسترسی به Download Manager."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4237406545998908947">"‏به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد تا به download manager دسترسی داشته باشد و از آن برای دانلود فایل‌ها استفاده کند. برنامه‌های مضر می‌توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
+ <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"‏عملکرد Download Manager پیشرفته."</string>
+ <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="2659546004160962761">"‏به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد تا به عملکردهای پیشرفته download manager دسترسی داشته باشد. برنامه‌های مضر می‌توانند از این امکان استفاده کرده و برای دانلودها مشکل ایجاد کنند و به اطلاعات خصوصی دسترسی داشته باشند."</string>
<string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"اعلان‌های دانلود ارسال شود."</string>
<string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="2094706189855699533">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد اعلان‌های مربوط به دانلودهای کامل شده را ارسال کند. برنامه‌های مضر می‌توانند از این امکان استفاده کرده و برای سایر برنامه‌هایی که فایل‌ها را دانلود می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد کنند."</string>
- <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"مشاهدهٔ همه دانلودها در حافظهٔ USB"</string>
- <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"مشاهدهٔ همه دانلودها در کارت SD"</string>
- <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن اینکه کدام برنامه دانلود را انجام داده است، تمام دانلودهای موجود در کارت SD را مشاهده کند."</string>
+ <string name="permlab_seeAllExternal" product="nosdcard" msgid="4084575448409212628">"‏مشاهدهٔ همه دانلودها در حافظهٔ USB"</string>
+ <string name="permlab_seeAllExternal" product="default" msgid="140058400609165726">"‏مشاهدهٔ همه دانلودها در کارت SD"</string>
+ <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="1672759909065511233">"‏به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن اینکه کدام برنامه دانلود را انجام داده است، تمام دانلودهای موجود در کارت SD را مشاهده کند."</string>
<string name="permlab_downloadCacheNonPurgeable" msgid="3069534308882047412">"رزرو فضا در حافظه موقت دانلود"</string>
- <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد فایل‌ها را در حافظهٔ پنهان دانلود کند، تا هنگامی که Download Manager به فضای بیشتری احتیاج دارد، بطور خودکار حذف نشوند.+"</string>
+ <string name="permdesc_downloadCacheNonPurgeable" msgid="2408760720334570420">"‏به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد فایل‌ها را در حافظهٔ پنهان دانلود کند، تا هنگامی که Download Manager به فضای بیشتری احتیاج دارد، بطور خودکار حذف نشوند.+"</string>
<string name="permlab_downloadWithoutNotification" msgid="8837971946078327262">"دانلود فایل‌ها بدون اطلاع"</string>
- <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد فایل‌ها را از طریق Download Manager، بدون نمایش اعلان به کاربر دانلود کند."</string>
+ <string name="permdesc_downloadWithoutNotification" msgid="8483135034298639727">"‏به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد فایل‌ها را از طریق Download Manager، بدون نمایش اعلان به کاربر دانلود کند."</string>
<string name="permlab_accessAllDownloads" msgid="2436240495424393717">"دسترسی به همه دانلودهای سیستم"</string>
<string name="permdesc_accessAllDownloads" msgid="1871832254578267128">"به برنامهٔ کاربردی اجازه می‌دهد تمام دانلودهای شروع شده توسط هر برنامه‌ای را در سیستم مشاهده کرده و تغییر دهد."</string>
- <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;بدون عنوان&gt;"</string>
+ <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"‏&lt;بدون عنوان&gt;"</string>
<string name="notification_download_complete" msgid="5443563299253103667">"دانلود کامل شد."</string>
<string name="notification_download_failed" msgid="8612136111952014978">"دانلود ناموفق بود."</string>
- <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"برای این حجم از دانلود به Wi-Fi نیاز است."</string>
+ <string name="notification_need_wifi_for_size" msgid="2556172885154833575">"‏برای این حجم از دانلود به Wi-Fi نیاز است."</string>
<string name="notification_paused_in_background" msgid="4328508073283591772">"در پس‌زمینه موقتاً متوقف شد."</string>
<string name="wifi_required_title" msgid="1995971416871498179">"دانلود برای شبکه اپراتور بسیار بزرگ است"</string>
- <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"برای تکمیل این دانلود <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> باید از Wi-Fi استفاده کنید. در اتصال بعدی به شبکه Wi-Fi و برای شروع دانلود، \n\nلمس<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> کنید."</string>
+ <string name="wifi_required_body" msgid="3067694630143784449">"‏برای تکمیل این دانلود <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> باید از Wi-Fi استفاده کنید. در اتصال بعدی به شبکه Wi-Fi و برای شروع دانلود، \n\nلمس<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s </xliff:g> کنید."</string>
<string name="wifi_recommended_title" msgid="7441589306734687400">"برای دانلود در فرصتی دیگر در صف گذاشته شود؟"</string>
- <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"شروع دانلود <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> سبب کم شدن طول عمر باتری و/یا استفاده بیش از حد از اتصال داده تلفن همراه می‌شود که بسته به قرارداد ارائه داده شما ممکن است از طرف اپراتور تلفن هزینه‌هایی برای شما در نظر گرفته شود. \n\n<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> را لمس کنید تا در اتصال بعدی به شبکه Wi-Fi، این دانلود شروع شود."</string>
+ <string name="wifi_recommended_body" msgid="1314735166699936073">"‏شروع دانلود <xliff:g id="SIZE">%s </xliff:g> سبب کم شدن طول عمر باتری و/یا استفاده بیش از حد از اتصال داده تلفن همراه می‌شود که بسته به قرارداد ارائه داده شما ممکن است از طرف اپراتور تلفن هزینه‌هایی برای شما در نظر گرفته شود. \n\n<xliff:g id="QUEUE_TEXT">%s</xliff:g> را لمس کنید تا در اتصال بعدی به شبکه Wi-Fi، این دانلود شروع شود."</string>
<string name="button_queue_for_wifi" msgid="422576726189179221">"صف"</string>
<string name="button_cancel_download" msgid="2430166148737975604">"لغو"</string>
<string name="button_start_now" msgid="792123674007840864">"اکنون شروع"</string>