summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi/strings.xml
blob: 5bc16275e0a28e10f3e5f9113b378dd7305d7ebd (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 
/*
* Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
*   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
 -->

<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
  <string name="application_name" msgid="5181331383435256801">"Launcher3"</string>
  <string name="home" msgid="7658288663002113681">"Màn hình chính"</string>
  <string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Ứng dụng lõi Android"</string>
  <string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
  <string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Ứng dụng chưa được cài đặt."</string>
  <string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Ứng dụng không có sẵn"</string>
  <string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Ứng dụng đã tải xuống bị tắt ở chế độ An toàn"</string>
  <string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Tiện ích con bị vô hiệu hóa ở chế độ an toàn"</string>
  <string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Tiện ích con"</string>
  <string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Tiện ích con"</string>
  <string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Hiển thị bộ nhớ"</string>
  <string name="long_press_widget_to_add" msgid="7699152356777458215">"Chạm và giữ để chọn tiện ích con."</string>
  <string name="widget_dims_format" msgid="2370757736025621599">"%1$d × %2$d"</string>
  <string name="external_drop_widget_error" msgid="3165821058322217155">"Không thể thả mục vào Màn hình chính này."</string>
  <string name="external_drop_widget_pick_title" msgid="3486317258037690630">"Chọn tiện ích con để tạo"</string>
  <string name="rename_folder_label" msgid="3727762225964550653">"Tên thư mục"</string>
  <string name="rename_folder_title" msgid="3771389277707820891">"Đổi tên thư mục"</string>
  <string name="rename_action" msgid="5559600076028658757">"OK"</string>
  <string name="cancel_action" msgid="7009134900002915310">"Hủy"</string>
  <string name="menu_item_add_item" msgid="1264911265836810421">"Thêm vào Màn hình chính"</string>
  <string name="group_applications" msgid="3797214114206693605">"Ứng dụng"</string>
  <string name="group_shortcuts" msgid="6012256992764410535">"Lối tắt"</string>
  <string name="group_widgets" msgid="1569030723286851002">"Tiện ích con"</string>
  <string name="completely_out_of_space" msgid="6106288382070760318">"Không còn chỗ trên Màn hình chính của bạn."</string>
  <string name="out_of_space" msgid="4691004494942118364">"Không còn chỗ trên Màn hình chính này."</string>
  <string name="hotseat_out_of_space" msgid="7448809638125333693">"Không còn chỗ trong khay Mục yêu thích"</string>
  <string name="invalid_hotseat_item" msgid="5779907847267573691">"Tiện ích con này có kích thước quá lớn để đặt vào khay Mục yêu thích"</string>
  <string name="shortcut_installed" msgid="1701742129426969556">"Lối tắt \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" đã được tạo."</string>
  <string name="shortcut_uninstalled" msgid="8176767991305701821">"Lối tắt \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" đã bị xóa."</string>
  <string name="shortcut_duplicate" msgid="9167217446062498127">"Lối tắt \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" đã tồn tại."</string>
  <string name="title_select_shortcut" msgid="6680642571148153868">"Chọn lối tắt"</string>
  <string name="title_select_application" msgid="3280812711670683644">"Chọn ứng dụng"</string>
  <string name="all_apps_button_label" msgid="9110807029020582876">"Ứng dụng"</string>
  <string name="all_apps_home_button_label" msgid="252062713717058851">"Màn hình chính"</string>
  <string name="delete_zone_label_workspace" msgid="4009607676751398685">"Xóa"</string>
  <string name="delete_zone_label_all_apps" msgid="8083826390278958980">"Gỡ cài đặt"</string>
  <string name="delete_target_label" msgid="1822697352535677073">"Xóa"</string>
  <string name="delete_target_uninstall_label" msgid="5100785476250872595">"Gỡ cài đặt"</string>
  <string name="info_target_label" msgid="8053346143994679532">"Thông tin ứng dụng"</string>
  <string name="accessibility_all_apps_button" msgid="2603132375383800483">"Ứng dụng"</string>
  <string name="accessibility_delete_button" msgid="6466114477993744621">"Xóa"</string>
  <string name="delete_zone_label_all_apps_system_app" msgid="449755632749610895">"Gỡ cài đặt cập nhật"</string>
  <string name="cab_menu_delete_app" msgid="7435191475867183689">"Gỡ cài đặt ứng dụng"</string>
  <string name="cab_menu_app_info" msgid="8593722221450362342">"Thông tin chi tiết về ứng dụng"</string>
  <string name="cab_app_selection_text" msgid="374688303047985416">"Đã chọn 1 ứng dụng"</string>
  <string name="cab_widget_selection_text" msgid="1833458597831541241">"Đã chọn 1 tiện ích con"</string>
  <string name="cab_folder_selection_text" msgid="7999992513806132118">"Đã chọn 1 thư mục"</string>
  <string name="cab_shortcut_selection_text" msgid="2103811025667946450">"Đã chọn 1 lối tắt"</string>
  <string name="permlab_install_shortcut" msgid="5632423390354674437">"cài đặt lối tắt"</string>
  <string name="permdesc_install_shortcut" msgid="923466509822011139">"Cho phép ứng dụng thêm lối tắt mà không cần sự can thiệp của người dùng."</string>
  <string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="864595034498083837">"gỡ cài đặt lối tắt"</string>
  <string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="5134129545001836849">"Cho phép ứng dụng xóa lối tắt mà không cần sự can thiệp của người dùng."</string>
  <string name="permlab_read_settings" msgid="1941457408239617576">"đọc cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính"</string>
  <string name="permdesc_read_settings" msgid="5833423719057558387">"Cho phép ứng dụng đọc cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính."</string>
  <string name="permlab_write_settings" msgid="3574213698004620587">"ghi cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính"</string>
  <string name="permdesc_write_settings" msgid="5440712911516509985">"Cho phép ứng dụng thay đổi cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính."</string>
  <string name="gadget_error_text" msgid="6081085226050792095">"Sự cố khi tải tiện ích con"</string>
  <string name="gadget_setup_text" msgid="8274003207686040488">"Thiết lập"</string>
  <string name="uninstall_system_app_text" msgid="4172046090762920660">"Đây là ứng dụng hệ thống và không thể gỡ cài đặt."</string>
  <string name="dream_name" msgid="1530253749244328964">"Rocket Launcher"</string>
  <string name="folder_hint_text" msgid="6617836969016293992">"Thư mục chưa đặt tên"</string>
  <string name="workspace_description_format" msgid="2950174241104043327">"Màn hình chính %1$d"</string>
  <string name="default_scroll_format" msgid="7475544710230993317">"Trang %1$d / %2$d"</string>
  <string name="workspace_scroll_format" msgid="8458889198184077399">"Màn hình chính %1$d / %2$d"</string>
  <string name="apps_customize_apps_scroll_format" msgid="370005296147130238">"Trang ứng dụng %1$d / %2$d"</string>
  <string name="apps_customize_widgets_scroll_format" msgid="3106209519974971521">"Trang tiện ích con %1$d / %2$d"</string>
  <string name="first_run_cling_title" msgid="2459738000155917941">"Chào mừng"</string>
  <string name="first_run_cling_description" msgid="6447072552696253358">"Tự nhiên như ở nhà."</string>
  <string name="first_run_cling_custom_content_hint" msgid="6090628589029352439"></string>
  <string name="first_run_cling_search_bar_hint" msgid="5909062802402452582"></string>
  <string name="first_run_cling_create_screens_hint" msgid="6950729526680114157">"Tạo thêm màn hình cho ứng dụng và thư mục"</string>
  <string name="migration_cling_title" msgid="9181776667882933767">"Sao chép biểu tượng ứng dụng của bạn"</string>
  <string name="migration_cling_description" msgid="2752413805582227644">"Nhập biểu tượng và thư mục từ Màn hình chính cũ của bạn?"</string>
  <string name="migration_cling_copy_apps" msgid="946331230090919440">"BIỂU TƯỢNG SAO CHÉP"</string>
  <string name="migration_cling_use_default" msgid="2626475813981258626">"BẮT ĐẦU LÀM MỚI"</string>
  <string name="workspace_cling_title" msgid="5626202359865825661">"Sắp xếp không gian của bạn"</string>
  <string name="workspace_cling_move_item" msgid="528201129978005352">"Chạm và giữ nền để quản lý hình nền, tiện ích con và cài đặt."</string>
  <string name="workspace_cling_longpress_title" msgid="9173998993909018310">"Hình nền, tiện ích và cài đặt"</string>
  <string name="workspace_cling_longpress_description" msgid="4119994475505235248">"Chạm và giữ nền để tùy chỉnh"</string>
  <string name="workspace_cling_longpress_dismiss" msgid="368660286867640874">"OK"</string>
  <string name="folder_cling_title" msgid="3894908818693254164">"Đây là một thư mục"</string>
  <string name="folder_cling_create_folder" msgid="6158215559475836131">"Để tạo thư mục như thế này, hãy chạm và giữ một ứng dụng, sau đó di chuyển ứng dụng đó lên trên một ứng dụng khác."</string>
  <string name="cling_dismiss" msgid="8962359497601507581">"OK"</string>
  <string name="folder_opened" msgid="94695026776264709">"Đã mở thư mục, <xliff:g id="WIDTH">%1$d</xliff:g> x <xliff:g id="HEIGHT">%2$d</xliff:g>"</string>
  <string name="folder_tap_to_close" msgid="1884479294466410023">"Chạm để đóng thư mục"</string>
  <string name="folder_tap_to_rename" msgid="9191075570492871147">"Chạm để lưu tên mới"</string>
  <string name="folder_closed" msgid="4100806530910930934">"Đã đóng thư mục"</string>
  <string name="folder_renamed" msgid="1794088362165669656">"Đã đổi tên thư mục thành <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
  <string name="folder_name_format" msgid="6629239338071103179">"Thư mục: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
  <string name="widget_button_text" msgid="2880537293434387943">"Tiện ích con"</string>
  <string name="wallpaper_button_text" msgid="8404103075899945851">"Hình nền"</string>
  <string name="settings_button_text" msgid="8119458837558863227">"Cài đặt"</string>
  <string name="package_state_enqueued" msgid="6227252464303085641">"Đang đợi"</string>
  <string name="package_state_downloading" msgid="4088770468458724721">"Đang tải xuống"</string>
  <string name="package_state_installing" msgid="7588193972189849870">"Đang cài đặt"</string>
  <string name="package_state_unknown" msgid="7592128424511031410">"Không xác định"</string>
  <string name="package_state_error" msgid="7672093962724223588">"Không được khôi phục"</string>
  <string name="abandoned_clean_all" msgid="5256770727689657618">"Xóa tất cả"</string>
  <string name="abandoned_clean_this" msgid="7610119707847920412">"Xóa"</string>
  <string name="abandoned_search" msgid="891119232568284442">"Tìm kiếm"</string>
  <string name="abandoned_promises_title" msgid="7096178467971716750">"Ứng dụng này chưa được cài đặt"</string>
  <string name="abandoned_promise_explanation" msgid="3990027586878167529">"Ứng dụng cho biểu tượng này chưa được cài đặt. Bạn có thể xóa ứng dụng hoặc tìm kiếm và cài đặt ứng dụng theo cách thủ công."</string>
</resources>