summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'res/values-vi')
-rw-r--r--res/values-vi/strings.xml81
1 files changed, 29 insertions, 52 deletions
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index 5bc16275e..f57f491ae 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -20,57 +20,27 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="application_name" msgid="5181331383435256801">"Launcher3"</string>
- <string name="home" msgid="7658288663002113681">"Màn hình chính"</string>
- <string name="uid_name" msgid="7820867637514617527">"Ứng dụng lõi Android"</string>
<string name="folder_name" msgid="7371454440695724752"></string>
+ <string name="work_folder_name" msgid="3753320833950115786">"Work"</string>
<string name="activity_not_found" msgid="8071924732094499514">"Ứng dụng chưa được cài đặt."</string>
<string name="activity_not_available" msgid="7456344436509528827">"Ứng dụng không có sẵn"</string>
<string name="safemode_shortcut_error" msgid="9160126848219158407">"Ứng dụng đã tải xuống bị tắt ở chế độ An toàn"</string>
<string name="safemode_widget_error" msgid="4863470563535682004">"Tiện ích con bị vô hiệu hóa ở chế độ an toàn"</string>
- <string name="widgets_tab_label" msgid="2921133187116603919">"Tiện ích con"</string>
- <string name="widget_adder" msgid="3201040140710381657">"Tiện ích con"</string>
<string name="toggle_weight_watcher" msgid="5645299835184636119">"Hiển thị bộ nhớ"</string>
<string name="long_press_widget_to_add" msgid="7699152356777458215">"Chạm và giữ để chọn tiện ích con."</string>
<string name="widget_dims_format" msgid="2370757736025621599">"%1$d × %2$d"</string>
- <string name="external_drop_widget_error" msgid="3165821058322217155">"Không thể thả mục vào Màn hình chính này."</string>
- <string name="external_drop_widget_pick_title" msgid="3486317258037690630">"Chọn tiện ích con để tạo"</string>
- <string name="rename_folder_label" msgid="3727762225964550653">"Tên thư mục"</string>
- <string name="rename_folder_title" msgid="3771389277707820891">"Đổi tên thư mục"</string>
- <string name="rename_action" msgid="5559600076028658757">"OK"</string>
- <string name="cancel_action" msgid="7009134900002915310">"Hủy"</string>
- <string name="menu_item_add_item" msgid="1264911265836810421">"Thêm vào Màn hình chính"</string>
- <string name="group_applications" msgid="3797214114206693605">"Ứng dụng"</string>
- <string name="group_shortcuts" msgid="6012256992764410535">"Lối tắt"</string>
- <string name="group_widgets" msgid="1569030723286851002">"Tiện ích con"</string>
- <string name="completely_out_of_space" msgid="6106288382070760318">"Không còn chỗ trên Màn hình chính của bạn."</string>
+ <string name="all_apps_search_bar_hint" msgid="7084713969757597256">"Tìm kiếm ứng dụng"</string>
+ <string name="all_apps_loading_message" msgid="7557140873644765180">"Đang tải ứng dụng..."</string>
+ <string name="all_apps_no_search_results" msgid="6332185285860416787">"Không tìm thấy ứng dụng nào phù hợp với \"<xliff:g id="QUERY">%1$s</xliff:g>\""</string>
<string name="out_of_space" msgid="4691004494942118364">"Không còn chỗ trên Màn hình chính này."</string>
<string name="hotseat_out_of_space" msgid="7448809638125333693">"Không còn chỗ trong khay Mục yêu thích"</string>
- <string name="invalid_hotseat_item" msgid="5779907847267573691">"Tiện ích con này có kích thước quá lớn để đặt vào khay Mục yêu thích"</string>
- <string name="shortcut_installed" msgid="1701742129426969556">"Lối tắt \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" đã được tạo."</string>
- <string name="shortcut_uninstalled" msgid="8176767991305701821">"Lối tắt \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" đã bị xóa."</string>
- <string name="shortcut_duplicate" msgid="9167217446062498127">"Lối tắt \"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>\" đã tồn tại."</string>
- <string name="title_select_shortcut" msgid="6680642571148153868">"Chọn lối tắt"</string>
- <string name="title_select_application" msgid="3280812711670683644">"Chọn ứng dụng"</string>
<string name="all_apps_button_label" msgid="9110807029020582876">"Ứng dụng"</string>
<string name="all_apps_home_button_label" msgid="252062713717058851">"Màn hình chính"</string>
- <string name="delete_zone_label_workspace" msgid="4009607676751398685">"Xóa"</string>
- <string name="delete_zone_label_all_apps" msgid="8083826390278958980">"Gỡ cài đặt"</string>
<string name="delete_target_label" msgid="1822697352535677073">"Xóa"</string>
<string name="delete_target_uninstall_label" msgid="5100785476250872595">"Gỡ cài đặt"</string>
<string name="info_target_label" msgid="8053346143994679532">"Thông tin ứng dụng"</string>
- <string name="accessibility_all_apps_button" msgid="2603132375383800483">"Ứng dụng"</string>
- <string name="accessibility_delete_button" msgid="6466114477993744621">"Xóa"</string>
- <string name="delete_zone_label_all_apps_system_app" msgid="449755632749610895">"Gỡ cài đặt cập nhật"</string>
- <string name="cab_menu_delete_app" msgid="7435191475867183689">"Gỡ cài đặt ứng dụng"</string>
- <string name="cab_menu_app_info" msgid="8593722221450362342">"Thông tin chi tiết về ứng dụng"</string>
- <string name="cab_app_selection_text" msgid="374688303047985416">"Đã chọn 1 ứng dụng"</string>
- <string name="cab_widget_selection_text" msgid="1833458597831541241">"Đã chọn 1 tiện ích con"</string>
- <string name="cab_folder_selection_text" msgid="7999992513806132118">"Đã chọn 1 thư mục"</string>
- <string name="cab_shortcut_selection_text" msgid="2103811025667946450">"Đã chọn 1 lối tắt"</string>
<string name="permlab_install_shortcut" msgid="5632423390354674437">"cài đặt lối tắt"</string>
<string name="permdesc_install_shortcut" msgid="923466509822011139">"Cho phép ứng dụng thêm lối tắt mà không cần sự can thiệp của người dùng."</string>
- <string name="permlab_uninstall_shortcut" msgid="864595034498083837">"gỡ cài đặt lối tắt"</string>
- <string name="permdesc_uninstall_shortcut" msgid="5134129545001836849">"Cho phép ứng dụng xóa lối tắt mà không cần sự can thiệp của người dùng."</string>
<string name="permlab_read_settings" msgid="1941457408239617576">"đọc cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính"</string>
<string name="permdesc_read_settings" msgid="5833423719057558387">"Cho phép ứng dụng đọc cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính."</string>
<string name="permlab_write_settings" msgid="3574213698004620587">"ghi cài đặt và lối tắt trên Màn hình chính"</string>
@@ -78,30 +48,17 @@
<string name="gadget_error_text" msgid="6081085226050792095">"Sự cố khi tải tiện ích con"</string>
<string name="gadget_setup_text" msgid="8274003207686040488">"Thiết lập"</string>
<string name="uninstall_system_app_text" msgid="4172046090762920660">"Đây là ứng dụng hệ thống và không thể gỡ cài đặt."</string>
- <string name="dream_name" msgid="1530253749244328964">"Rocket Launcher"</string>
<string name="folder_hint_text" msgid="6617836969016293992">"Thư mục chưa đặt tên"</string>
- <string name="workspace_description_format" msgid="2950174241104043327">"Màn hình chính %1$d"</string>
<string name="default_scroll_format" msgid="7475544710230993317">"Trang %1$d / %2$d"</string>
<string name="workspace_scroll_format" msgid="8458889198184077399">"Màn hình chính %1$d / %2$d"</string>
- <string name="apps_customize_apps_scroll_format" msgid="370005296147130238">"Trang ứng dụng %1$d / %2$d"</string>
- <string name="apps_customize_widgets_scroll_format" msgid="3106209519974971521">"Trang tiện ích con %1$d / %2$d"</string>
<string name="first_run_cling_title" msgid="2459738000155917941">"Chào mừng"</string>
- <string name="first_run_cling_description" msgid="6447072552696253358">"Tự nhiên như ở nhà."</string>
- <string name="first_run_cling_custom_content_hint" msgid="6090628589029352439"></string>
- <string name="first_run_cling_search_bar_hint" msgid="5909062802402452582"></string>
- <string name="first_run_cling_create_screens_hint" msgid="6950729526680114157">"Tạo thêm màn hình cho ứng dụng và thư mục"</string>
<string name="migration_cling_title" msgid="9181776667882933767">"Sao chép biểu tượng ứng dụng của bạn"</string>
<string name="migration_cling_description" msgid="2752413805582227644">"Nhập biểu tượng và thư mục từ Màn hình chính cũ của bạn?"</string>
<string name="migration_cling_copy_apps" msgid="946331230090919440">"BIỂU TƯỢNG SAO CHÉP"</string>
<string name="migration_cling_use_default" msgid="2626475813981258626">"BẮT ĐẦU LÀM MỚI"</string>
- <string name="workspace_cling_title" msgid="5626202359865825661">"Sắp xếp không gian của bạn"</string>
- <string name="workspace_cling_move_item" msgid="528201129978005352">"Chạm và giữ nền để quản lý hình nền, tiện ích con và cài đặt."</string>
<string name="workspace_cling_longpress_title" msgid="9173998993909018310">"Hình nền, tiện ích và cài đặt"</string>
<string name="workspace_cling_longpress_description" msgid="4119994475505235248">"Chạm và giữ nền để tùy chỉnh"</string>
<string name="workspace_cling_longpress_dismiss" msgid="368660286867640874">"OK"</string>
- <string name="folder_cling_title" msgid="3894908818693254164">"Đây là một thư mục"</string>
- <string name="folder_cling_create_folder" msgid="6158215559475836131">"Để tạo thư mục như thế này, hãy chạm và giữ một ứng dụng, sau đó di chuyển ứng dụng đó lên trên một ứng dụng khác."</string>
- <string name="cling_dismiss" msgid="8962359497601507581">"OK"</string>
<string name="folder_opened" msgid="94695026776264709">"Đã mở thư mục, <xliff:g id="WIDTH">%1$d</xliff:g> x <xliff:g id="HEIGHT">%2$d</xliff:g>"</string>
<string name="folder_tap_to_close" msgid="1884479294466410023">"Chạm để đóng thư mục"</string>
<string name="folder_tap_to_rename" msgid="9191075570492871147">"Chạm để lưu tên mới"</string>
@@ -111,14 +68,34 @@
<string name="widget_button_text" msgid="2880537293434387943">"Tiện ích con"</string>
<string name="wallpaper_button_text" msgid="8404103075899945851">"Hình nền"</string>
<string name="settings_button_text" msgid="8119458837558863227">"Cài đặt"</string>
- <string name="package_state_enqueued" msgid="6227252464303085641">"Đang đợi"</string>
- <string name="package_state_downloading" msgid="4088770468458724721">"Đang tải xuống"</string>
- <string name="package_state_installing" msgid="7588193972189849870">"Đang cài đặt"</string>
+ <string name="allow_rotation_title" msgid="2118706734511831751">"Cho phép xoay"</string>
<string name="package_state_unknown" msgid="7592128424511031410">"Không xác định"</string>
- <string name="package_state_error" msgid="7672093962724223588">"Không được khôi phục"</string>
- <string name="abandoned_clean_all" msgid="5256770727689657618">"Xóa tất cả"</string>
<string name="abandoned_clean_this" msgid="7610119707847920412">"Xóa"</string>
<string name="abandoned_search" msgid="891119232568284442">"Tìm kiếm"</string>
<string name="abandoned_promises_title" msgid="7096178467971716750">"Ứng dụng này chưa được cài đặt"</string>
<string name="abandoned_promise_explanation" msgid="3990027586878167529">"Ứng dụng cho biểu tượng này chưa được cài đặt. Bạn có thể xóa ứng dụng hoặc tìm kiếm và cài đặt ứng dụng theo cách thủ công."</string>
+ <string name="action_add_to_workspace" msgid="8902165848117513641">"Thêm vào màn hình chính"</string>
+ <string name="action_move_here" msgid="2170188780612570250">"Di chuyển mục vào đây"</string>
+ <string name="item_added_to_workspace" msgid="4211073925752213539">"Đã thêm mục vào màn hình chính"</string>
+ <string name="item_removed" msgid="851119963877842327">"Đã xóa mục"</string>
+ <string name="action_move" msgid="4339390619886385032">"Di chuyển mục"</string>
+ <string name="move_to_empty_cell" msgid="2833711483015685619">"Di chuyển đến hàng <xliff:g id="NUMBER_0">%1$s</xliff:g> cột <xliff:g id="NUMBER_1">%2$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="move_to_position" msgid="6750008980455459790">"Di chuyển tới vị trí <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="move_to_hotseat_position" msgid="6295412897075147808">"Di chuyển tới vị trí mục yêu thích <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="item_moved" msgid="4606538322571412879">"Đã di chuyển mục"</string>
+ <string name="add_to_folder" msgid="9040534766770853243">"Thêm vào thư mục: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="add_to_folder_with_app" msgid="4534929978967147231">"Thêm vào thư mục có <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="added_to_folder" msgid="4793259502305558003">"Đã thêm mục vào thư mục"</string>
+ <string name="create_folder_with" msgid="4050141361160214248">"Tạo thư mục bằng: <xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="folder_created" msgid="6409794597405184510">"Đã tạo thư mục"</string>
+ <string name="action_move_to_workspace" msgid="1603837886334246317">"Di chuyển đến màn hình chính"</string>
+ <string name="action_move_screen_left" msgid="8854216831569401665">"Di chuyển màn hình sang trái"</string>
+ <string name="action_move_screen_right" msgid="329334910274311123">"Di chuyển màn hình sang phải"</string>
+ <string name="screen_moved" msgid="266230079505650577">"Đã di chuyển màn hình"</string>
+ <string name="action_resize" msgid="1802976324781771067">"Đổi kích thước"</string>
+ <string name="action_increase_width" msgid="8773715375078513326">"Tăng chiều rộng"</string>
+ <string name="action_increase_height" msgid="459390020612501122">"Tăng chiều cao"</string>
+ <string name="action_decrease_width" msgid="1374549771083094654">"Giảm chiều rộng"</string>
+ <string name="action_decrease_height" msgid="282377193880900022">"Giảm chiều cao"</string>
+ <string name="widget_resized" msgid="9130327887929620">"Đã đổi kích thước tiện ích thành chiều rộng <xliff:g id="NUMBER_0">%1$s</xliff:g> chiều cao <xliff:g id="NUMBER_1">%2$s</xliff:g>"</string>
</resources>