summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi/strings.xml
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'res/values-vi/strings.xml')
-rw-r--r--res/values-vi/strings.xml9
1 files changed, 6 insertions, 3 deletions
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index 6619d91d6..541aea5bf 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -97,10 +97,13 @@
<string name="folder_cling_move_item" msgid="270598675060435169">"Để di chuyển ứng dụng, chạm &amp; giữ ứng dụng đó."</string>
<string name="folder_cling_create_folder" msgid="8352867485656129478">"Để tạo thư mục mới trên Màn hình chính của bạn, xếp ứng dụng này lên trên ứng dụng khác."</string>
<string name="cling_dismiss" msgid="2780907108735868381">"OK"</string>
- <string name="folder_opened" msgid="4129072635480822768">"Đã mở thư mục, %1$d x %2$d"</string>
+ <!-- no translation found for folder_opened (1262064100943801533) -->
+ <skip />
<string name="folder_tap_to_close" msgid="1335478160661137579">"Chạm để đóng thư mục"</string>
<string name="folder_tap_to_rename" msgid="5201612989905472442">"Chạm để lưu tên mới"</string>
<string name="folder_closed" msgid="3130534551370511932">"Đã đóng thư mục"</string>
- <string name="folder_renamed" msgid="781234745487414781">"Thư mục được đổi tên thành %1$s"</string>
- <string name="folder_name_format" msgid="4513766553514769310">"Thư mục: %1$s"</string>
+ <!-- no translation found for folder_renamed (7951233572858053642) -->
+ <skip />
+ <!-- no translation found for folder_name_format (3051680259794759037) -->
+ <skip />
</resources>