summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/res/values-vi
diff options
context:
space:
mode:
authorEric Fischer <enf@google.com>2011-08-26 14:56:25 -0700
committerEric Fischer <enf@google.com>2011-08-26 14:56:25 -0700
commitd4ddc2242e84483d62743ad73901badae90325ec (patch)
treed19287808a4839a062a2e98ecca4fccf6f6a8034 /res/values-vi
parent7c56dc26503e304905971830da9527968b64e6ab (diff)
downloadandroid_packages_apps_Snap-d4ddc2242e84483d62743ad73901badae90325ec.tar.gz
android_packages_apps_Snap-d4ddc2242e84483d62743ad73901badae90325ec.tar.bz2
android_packages_apps_Snap-d4ddc2242e84483d62743ad73901badae90325ec.zip
Import revised translations.
Change-Id: I545c2484686c2123c73566939f89503820a16f23
Diffstat (limited to 'res/values-vi')
-rw-r--r--res/values-vi/strings.xml23
1 files changed, 13 insertions, 10 deletions
diff --git a/res/values-vi/strings.xml b/res/values-vi/strings.xml
index faa084192..c60b3b4e8 100644
--- a/res/values-vi/strings.xml
+++ b/res/values-vi/strings.xml
@@ -37,9 +37,9 @@
<string name="crop_label" msgid="521114301871349328">"Cắt ảnh"</string>
<string name="select_image" msgid="7841406150484742140">"Chọn ảnh"</string>
<string name="select_video" msgid="4859510992798615076">"Chọn video"</string>
- <string name="select_item" msgid="2257529413100472599">"Chọn (các) mục"</string>
+ <string name="select_item" msgid="2257529413100472599">"(Các) mục đã chọn"</string>
<string name="select_album" msgid="4632641262236697235">"Chọn (các) anbom"</string>
- <string name="select_group" msgid="9090385962030340391">"Chọn (các) nhóm"</string>
+ <string name="select_group" msgid="9090385962030340391">"(Các) nhóm đã chọn"</string>
<string name="set_image" msgid="2331476809308010401">"Đặt ảnh làm"</string>
<string name="wallpaper" msgid="9222901738515471972">"Đang đặt hình nền, vui lòng đợi…"</string>
<string name="camera_setas_wallpaper" msgid="797463183863414289">"Hình nền"</string>
@@ -51,6 +51,10 @@
<string name="deselect_all" msgid="7397531298370285581">"Bỏ chọn tất cả"</string>
<string name="slideshow" msgid="4355906903247112975">"Trình chiếu"</string>
<string name="details" msgid="8415120088556445230">"Chi tiết"</string>
+ <!-- no translation found for details_title (2611396603977441273) -->
+ <skip />
+ <!-- no translation found for close (5585646033158453043) -->
+ <skip />
<string name="switch_to_camera" msgid="7280111806675169992">"Chuyển sang máy ảnh"</string>
<plurals name="number_of_items_selected">
<item quantity="zero" msgid="2142579311530586258">"%1$d mục được chọn"</item>
@@ -86,8 +90,7 @@
<string name="group_by_size" msgid="153766174950394155">"Theo kích thước"</string>
<string name="untagged" msgid="7281481064509590402">"Không được gắn thẻ"</string>
<string name="no_location" msgid="2036710947563713111">"Không có vị trí nào"</string>
- <!-- no translation found for no_connectivity (4060082114738885149) -->
- <skip />
+ <string name="no_connectivity" msgid="4060082114738885149">"Không thể xác định một số vị trí do vấn đề kết nối mạng"</string>
<string name="show_images_only" msgid="7263218480867672653">"Chỉ hình ảnh"</string>
<string name="show_videos_only" msgid="3850394623678871697">"Chỉ video"</string>
<string name="show_all" msgid="4780647751652596980">"Hình ảnh và video"</string>
@@ -100,7 +103,7 @@
<string name="picasa_web_albums" msgid="5167008066827481663">"Anbom Web Picasa"</string>
<string name="picasa_posts" msgid="1055151689217481993">"Buzz"</string>
<string name="make_available_offline" msgid="5157950985488297112">"Làm cho sẵn có khi ngoại tuyến"</string>
- <!-- outdated translation 333655309327999220 --> <string name="sync_picasa_albums" msgid="8522572542111169872">"Làm mới anbom picasa"</string>
+ <string name="sync_picasa_albums" msgid="8522572542111169872">"Làm mới"</string>
<string name="done" msgid="217672440064436595">"Xong"</string>
<string name="sequence_in_set" msgid="7235465319919457488">"%1$d/%2$d mục:"</string>
<string name="title" msgid="7622928349908052569">"Tiêu đề"</string>
@@ -156,7 +159,7 @@
<string name="cache_done" msgid="9194449192869777483">"Tải xuống hoàn tất"</string>
<string name="albums" msgid="7320787705180057947">"Anbom"</string>
<string name="times" msgid="2023033894889499219">"Lần"</string>
- <string name="locations" msgid="6649297994083130305">"Địa điểm"</string>
+ <string name="locations" msgid="6649297994083130305">"Vị trí"</string>
<string name="people" msgid="4114003823747292747">"Mọi người"</string>
<string name="tags" msgid="5539648765482935955">"Thẻ"</string>
<string name="group_by" msgid="4308299657902209357">"Nhóm theo"</string>
@@ -168,11 +171,11 @@
<string name="prefs_other_settings" msgid="6034181851440646681">"Cài đặt khác"</string>
<string name="about_gallery" msgid="8667445445883757255">"Giới thiệu về thư viện"</string>
<string name="sync_on_wifi_only" msgid="5795753226259399958">"Chỉ đồng bộ hóa trên WiFi"</string>
- <string name="helptext_auto_upload" msgid="133741242503097377">"Tự động tải tất cả ảnh và video bạn chụp hoặc quay lên anbom web picasa riêng tư"</string>
+ <string name="helptext_auto_upload" msgid="133741242503097377">"Tự động tải tất cả ảnh và video bạn chụp/quay lên anbom web picasa riêng tư"</string>
<string name="enable_auto_upload" msgid="1586329406342131">"Bật tự động tải lên"</string>
- <string name="photo_sync_is_on" msgid="1653898269297050634">"Đồng bộ hóa ảnh trên Google đã BẬT"</string>
- <string name="photo_sync_is_off" msgid="6464193461664544289">"Đồng bộ hóa ảnh trên Google đã Tắt"</string>
- <string name="helptext_photo_sync" msgid="8617245939103545623">"Thay đổi tùy chọn đồng bộ hóa hoặc xóa tài khoản này"</string>
+ <string name="photo_sync_is_on" msgid="1653898269297050634">"Đ.b hóa ảnh trên Google đã BẬT"</string>
+ <string name="photo_sync_is_off" msgid="6464193461664544289">"Đ.b hóa ảnh trên Google đã TẮT"</string>
+ <string name="helptext_photo_sync" msgid="8617245939103545623">"T.đổi t.chọn đ.b.h hoặc xóa t.khoản này"</string>
<string name="view_photo_for_account" msgid="5608040380422337939">"Xem ảnh và video từ tài khoản này trong Thư viện"</string>
<string name="add_account" msgid="4271217504968243974">"Thêm tài khoản"</string>
<string name="auto_upload_chooser_title" msgid="1494524693870792948">"Chọn tài khoản tự động tải lên"</string>